Projekt

Projekt pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski” jest realizowany przez Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Fundacją ECO-INNOVA oraz Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, którego Operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej.

 

Rodzaje wspieranych projektów

  • wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
  • wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
  • wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
  • zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.

Informacja nt. Programu Operacyjnego pn.; „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 jest dostępna pod wskazanym linkiem.

 

Realizacja projektu

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. bioróżnorodności Polski i edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Realizacja projektu umożliwi praktyczne poznawanie przyrody przez młodzież przy wsparciu mentorów i specjalistów, co przyczyni się do tworzenia Polskiego Portalu Bioróżnorodności i do włączania kolejnych osób upowszechniających wśród społeczności informacje o różnorodności biologicznej Polski, zmianach klimatycznych i ekonomicznej wartości ekosystemów poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno- promocyjnej i konferencji.

Podczas prac nad projektem powstanie Polska Mapa Bioróżnorodności. Założeniem projektu jest kształtowanie postaw ekologicznych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ochronę zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej Polski. W wyniku realizacji projektu zostaną zebrane wiarygodne i aktualne informacje o różnorodności biologicznej Polski, zmianach klimatycznych i ekonomicznej wartości ekosystemów.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14- 17 lat oraz osób powyżej 60 roku życia, będących obywatelami Polski. Uczestnicy warsztatów bioróżnorodności zostaną zrekrutowani w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ekologiczne Gimnazjum nr 3 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie podczas którego zostanie przeprowadzony test z wiedzy nt. Różnorodności Biologicznej Dolnego Śląska. Na podstawie wyników testu komisja konkursowa wybierze 12 najlepszych uczniów.

W ramach projektu powstał Polski Portal Bioróżnorodności, na którym młodzież Gimnazjum nr 3 z Bielawy przy wsparciu mentorów z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz specjalistów Fundacji ECO-INNOVA przedstawią podjęte działania w projekcie, w tym wyniki warsztatów bioróżnorodności przeprowadzonych w Polskich Parkach Krajobrazowych woj. dolnośląskiego. W projekcie poprzez mentoring międzypokoleniowy oraz nowoczesne rozwiązania technologii informacyjnych społeczeństwo polskie będzie zaproszone do współpracy w zakresie kształtowania zachowań obecnego i przyszłych pokoleń dla ochrony bogactwa różnorodności biologicznej Polski

Facebook