Regulamin portalu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU www.ppbio.pl

POLSKI PORTAL BIORÓŻNORODNOŚCI


Polski Portal Bioróżnorodności powstał w ramach projektu pt. Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski realizowanego przez Partnerstwo: Fundacja ECO-INNOVA, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ekologiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Tekst regulaminu ustalono dnia 15 lipca 2014 r.

Witamy na stronach portalu www.ppbio.pl

Poniżej przedstawiamy Zasady i Warunki Korzystania z naszego portalu.

Niniejszy dokument jest Regulaminem korzystania z portalu www.ppbio.pl , ma charakter porozumienia pomiędzy Partnerstwem: Fundacja ECO-INNOVA, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ekologiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, jako Wydawcą portalu, Redakcją portalu pod nazwą ppbio.pl oraz wszystkimi osobami, które będą z tego portalu korzystać – z Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego portalu. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu i korzystania z portalu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Integralną częścią Regulaminu jest nasza POLITYKA PRYWATNOŚCI – Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.


CHARAKTER I CELE PORTALU www.ppbio.pl

Portal pod nazwą www.ppbio.pl ma charakter edukacyjny oraz informacyjno-promocyjny projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”. Zgodnie z założeniem projektu, celem portalu www.ppbio.pl jest:

1) uzyskanie przez Użytkownika portalu bezpośredniego i aktualnego dostępu do wiedzy o bioróżnorodności Polski;

2) podniesienie świadomości o bioróżnorodności Polski oraz udziału w tworzeniu Polskiej Mapy Bioróżnorodności, za pomocą nowoczesnej platformy informacyjnej;

3) upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia;

4) promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki w zakresie edukacji ekologicznej;

5) przekazywanie informacji dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem zwierząt, roślin.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Portal funkcjonujący pod adresem www.ppbio.pl, jest prowadzony przez zespół projektowy, pod kierownictwem Grażyny Smolińskiej – kierownika projektu.

2) W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także publikować informacje oraz brać udział w wymianie informacji na temat bioróżnorodności Polski.

3) Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.

4) Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.


DEFINICJE

1) Portal – serwis internetowy działający pod domeną www.ppbio.pl, dostępny pod adresem www.ppbio.pl.

2) Prowadzący Portal- zespół redakcyjny pod kierownictwem Grażyny Smolińskiej- kierownika projektu.

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

4) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem- Polityką prywatności stanowiącym jego integralną część.


ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

1) Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:

a) ogólne zasady korzystania z Portalu,

b) prawa i obowiązki Użytkowników, a także

c) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.

2) Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem www.ppbio.pl/regulamin, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1) Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i informacji prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal.

2) Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

3) W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.


ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1) Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

2) Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności:

a) treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),

b) treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,

c) treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,

d) danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,

e) treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz

f) niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

3) W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, informacje przez niego zamieszczone mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.

4) Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość zamieszczania informacji na Portalu. Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na e-mail office@eco-innova.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH

Dostęp do portalu ppbio.pl jest zróżnicowany. Każdy może być tylko odwiedzającym nas Gościem jak również zarejestrowanym Użytkownikiem.
Rejestracja otwiera Użytkownikowi wiele możliwości korzystania z portalu www.ppbio.pl – po zarejestrowaniu się na portalu można przesyłać informacje lub prośbę o publikowanie swoich osiągnięć w dziedzinie portalu, brać udział w wymianie informacji na temat bioróżnorodności Polski. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z portalu ppbio.pl są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.


PRAWA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

Każdy z Państwa, rejestrując się na stronach portalu www.ppbio.pl zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji, akceptuje w pełni ten Regulamin korzystania z portalu, zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Państwa hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym Państwo udostępnią swój login i hasło, tym samym zobowiązują się Państwo zawiadomić nas natychmiast o nieupoważnionym dostępie do portalu za pomocą Państwa hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Państwa konta pocztowego.

Goście portalu www.ppbio.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:
przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, a także publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów zgodnych z dziedzina portalu.


RESPEKTOWANIE PRAW WŁASNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców. Dlatego:

1) zgadzają się Państwo na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy,

2) zapewniają nas Państwo, że do przesyłanych do portalu dokumentów i materiałów posiadają Państwo prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,

3) wyrażają Państwo zgodę aby pozostali Użytkownicy portalu wykorzystywali udostępnione przez Państwa własne materiały na portalu www.ppbio.pl w zakresie ich osobistego użytku,

4) udzielają Państwo zgody wydawcy portalu www.ppbio.pl na bezpłatne kopiowanie, publikowanie (również w materiałach print), dystrybucję, modyfikację oraz wykorzystania tych materiałów w celu realizacji projektu,

5) zobowiązują się Państwo do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,

6) zgadzają się Państwo każdorazowo osobiście upewnić się, że jakikolwiek przesyłany do portalu materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę i redakcję portalu www.ppbio.pl , pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Państwa do portalu, zgadzają się Państwo na poniesienie całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Państwa zachowania sprzecznego z powyższymi zobowiązaniami.

7) zgadzają się Państwo aby w przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, redakcja portalu ppbio.pl mogła w każdym momencie zabronić Państwu dostępu do portalu, w celu zapewnienia i możliwości ochrony wydawcy, redakcji portalu i innych Użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Państwa przed innymi skutkami.


AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW NA STRONACH PORTALU, PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

Mają Państwo prawo przesyłania do portalu swoich informacji, materiałów, dokumentów, co może oddziaływać na innych Użytkowników portalu, jak również może nie korzystnie wpływać na sprawność działania systemu komputerowego obsługującego portal.

W związku z powyższym wyrażają Państwo zgodę, aby Państwa aktywność w witrynie nie była sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aby dla innych Użytkowników w żaden sposób była niebezpieczna, nie będą Państwo przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób. Aktywność Państwa na portalu nie będzie naruszać praw innych Użytkowników portalu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymają się Państwo od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych. Nie będą Państwo zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach portalu oraz naruszać zaufania do wydawcy, redakcji i innych Użytkowników portalu jak również nie będą Państwo dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym z portalu.

Nie będą Państwo wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z portalu czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będą Państwo przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych programów oraz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę i/lub redakcję portalu ppbio.pl na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.

Zgadzają się Państwo aby własna aktywność na stronach portalu nie służyła kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będą Państwo wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody wydawcy, redakcji lub/i administratora portalu z wyłączeniem działów „ Linki Do Stron”.

Zgadzają się Państwo, aby redakcja lub administrator portalu ppbio.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Państwa wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy, redakcji lub/i administratora portalu narusza powyższe zastrzeżenia, lub inne prawa.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.


ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone na stronach portalu www.ppbio.pl prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres (e-mail) office@eco-innova.pl.


ZOBOWIĄZANIE WYDAWCY I REDAKCJI

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, wideo, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość portalu, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa Użytkowników we współtworzeniu zawartości portalu, udostępniane są przez wydawcę i redakcję: z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość portalu była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z portalu odbywało się bez problemów technicznych, w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne Użytkownikom portalu oraz że każdy Użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez Użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości portalu, jak i jego działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą e-maila na adres: office@eco-innova.pl.


WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Akceptują Państwo, że wydawca i redakcja udostępnia witrynę www.ppbio.pl taką jaka jest. Przyjmują Państwo do wiadomości, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzają się Państwo aby korzystać z portalu ppbio.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje lub materiały dostarczane za pośrednictwem portalu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności:

1) wydawca i redakcja portalu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

2) wydawca i redakcja portalu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na stronach portalu ppbio.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,

3) wydawca i redakcja nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z portalu lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W pełni akceptują Państwo zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca i redakcja portalu, ani żaden autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Państwa informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem portalu, nawet w przypadku gdyby wydawca, redakcja lub administrator został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń. Wydawca, redakcja i Użytkownicy portalu ppbio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o wydawcy, redakcji i Użytkownikach.


ODSZKODOWANIA

Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem portalu i materiałów w nim zamieszczonych wobec wydawcy, redakcji portalu zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność Wydawcy i Redakcji będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


ODSYŁACZE DO INNYCH WITRYN, OGŁOSZENIA I REKLAMY

Na stronach portalu będą publikowane odsyłacze do innych witryn. Wydawca, redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z portalu:

1) Zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z portalu podlega prawu polskiemu, w szczególności Prawu Prasowemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce, właściwy dla siedziby wydawcy i/lub redakcji.

2) Zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

3) Zgadzają się Państwo aby w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie na stronach portalu i sygnowanym przez wydawcę lub/i redakcję, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

4) Zgadzają się Państwo aby wszelkie wynikające z korzystania z portalu albo naruszenia jakichkolwiek praw na stronach portalu roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.


ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z PORTALU PPBIO.PL

Zgadzają się Państwo, że wydawca i redakcja portalu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z portalu jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznają Państwo po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem oraz na końcu Wprowadzenie.


INFORMACJA KONTAKTOWA

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z portalu jesteśmy do dyspozycji Użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z adresu e-mail office@eco-innova.pl .


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE SĄ ZASTRZEŻONE.

Facebook